ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Outputs

IO1 - Σύγχρονη ανάλυση των δεξιοτήτων των ατόμων με επιχειρηματική νοοτροπία και συλλογή των καλύτερων τους πρακτικών.

Οι εταίροι θα συνθέσουν μια αναλύτικη αναφορά της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις ανάγκες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων καθώς και τη συλλογή μελετών περίπτωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ήδη εφαρμόσει αντίστοιχα εργαλεία και μεθοδολογίες στο περιβάλλον τους.

Αυτή η φάση θα καθορίσει επίσης ποιοί είναι οι δείκτες που πρέπει να συλλεχθούν, να παρακολουθηθούν και να αξιολογηθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια του έργου. Ταυτόχρονα, μαζί με την βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι εταίροι θα διεξάγουν μια έρευνα πεδίου βασισμένη σε σταθμισμένα ερωτηματολόγια ώστε να συλλέξουν απευθείας δεδομένα απο τις ομάδες στόχευσης: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργοδότες και εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί οργανισμοί και εκπαιδευτές ενηλίκων. Τέλος, οι κρατικές επιμέρους αναφορές θα συμπεριληφθούν στην τελική αναφορά: « Σύγχρονη Ανάλυση των δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών των υπαλλήλων με επιχειρηματική νοοτροπία» η οποία συνεισφέρει ως ένα πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού αναλυτικού προγράμματος (ΙΟ2) και μαθημάτων (ΙΟ3). Το πρώτο παραδοτέο λοιπόν (ΙΟ1) με τη συγκεκριμένη ανάλυση, παρουσιάζει τις βασικές οδηγίες για το πλαίσιο υλοποίησης αυτού του έργου.
Η σύγχρονη αυτή αναφορά θα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η μεταφορά του περιεχομένου της σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα. Θα λειτουργήσει επίσης ως μια συγκριτική αξιολόγηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς θα συμπεριλάβει ευρήματα και στοιχεία απο μια ευρεία διακρατική έρευνα τόσο βιβλογραφικά όσο και στο αντίστοιχο πεδίο.

IO2 - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και των ανάλογων δεξιοτήτων θα συμπεριλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων μοντέλων μάθησης που θα καλύπτουν τις ανάγκες που καταγράφηκαν απο το πρώτο παραγόμενο αποτέλεσμα (ΙΟ1).

Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα πραγματοποιούνται βάσει του συγκεκριμένου προγράμματος το οποίο θα πρέπει να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με γνώση και τις απαράιτητες δεξιότητες ώστε να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντα τους ως υπάλληλοι με επιχειρηματική νοοτροπία και αντίληψη. Για κάθε μοντέλο, οι ενότητες θα καθορίζονται ανάλογα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, το πεδίο δράσεων και ικανοτήτων που είναι απαράιτητα για αυτό τον σκοπό. Έτσι κάθε μοντέλο θα έχει τα παρακάτω δομικά στοιχεία:
– Γενικές πληροφορίες του μοντέλου (στόχοι, περιεχόμενο κα.)
–  Μαθησιακά αποτελέσματα
– Περιγραφή του επιλεγόμενου εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικού
– Τεστ, αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των εργαλείων πριν και μετά τη δοκιμή τους
– Περιγραφή των προτεινόμενων διδακτικών και εκπαιδευτικών μεθοδολογιών

IO3 - Πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιλοτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας.

Ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους υπαλλήλους όλα τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν τη νοοτροπία ενός επιχειρηματία στις καθημερινές του εργασιακές δραστηριότητες.

Πετυχαίνοντας το συγκεκριμένο στόχο θα υπάρχει σημαντική επίδραση σε προσωπικό επίπεδο στους υπαλλήλους ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν προσωπική εξέλιξη και ευημερία σε οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο, αυξάνωντας την ανταγωνιστικότητα, την αντοχή και την καινοτόμα ταυτότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Μετά την ανάπτυξη των παραπάνω αποτελεσμάτων οι εταίροι θα προχωρήσουν στην πιλοτική υλοποίηση. Η φάση αυτή αφορά την εφαρμογή και τον πειραματισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις χώρες δράσης των εταίρων

IO4 - Ανάπτυξη της πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης SEAL.

Για να ενισχυθούν και να βελτιωθούν τα κομβικα στοιχεία της αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου, όπως η βιωσιμότητα, η δυνατότητα μεταφοράς τους και η πρόσβαση στα αποτελέσματα του, οι εταίροι θα αναπτύξουν μαι διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (SEAL πλατφόρμα), με ένα ελκυστικό και δημιουργικό περιβάλλον το οποίο θα είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη.

Οι βασικοί στόχοι της πλατφόρμας είναι:
– Να αναπτυχθεί και να διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους επισκέπτες της σελίδας το οποίο θα είναι συμπληρωματικό στο πρόγραμμα κατάρτισης με διαδραστικά επιμορφωτικά σενάρια
– Να καθιερωθεί μια ευρέως αναγνωρισμένη πλατφόρμα η οποία θα υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επιχειρηματικής νοοτροπίας σε ευρωπαίους υπαλλήλους.
– Να δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο απο μελλοντικούς intrapreneurs το οποίο θα δημιουργήσει ένα αίσθημα κοινότητας και σύνδεσης το οποίο τους παρέχει κάτι περισσότερο απο μια αμοιβαία υποστήριξη και ενισχύει την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

IO5 - Εγχειρίδιο & Εργαλειοθήκη SEAL για εκπαιδευτές/ εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς διαμόρφωσης πολιτικής.

Το εγχειρίδιο και η εργαλειοθήκη SEAL για εκπαιδευτές/ εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς διαμόρφωσης πολιτικής θα εξυπηρετήσουν ένα διττό σκοπό: 1. Θα διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου 2. Θα διασφαλίσει το υψηλότερο πιθανό επίπεδο μεταφερσιμότητας των εργαλείων, του υλικού και των μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν στο έργο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εργαλειοθήκη θα περιλαμβάνει:
-Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το αντίστοιχο υλικό
-Τα εργαλεία τα οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι οργανισμοί εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να εκμεταλλευτούν ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης στους υπαλλήλους τους γύρω απο την επιχειρηματική νοοτροπιά.
-Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν απο τις πιλοτικές δραστηριότητες σε μορφή ενοποιημένης αναφοράς.
-Περιλήψεις πολιτικών για την προώθηση και τη ευρεία καθιέρωση πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των προσόντων και την επιχειρηματική νοοτροπία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε πολύ να σας ακούσουμε.