WYJŚCIA

Wyjścia

IO1 - State of the Art analysis on intrapreneurial skills needs and collection of best practices

W ramach IO1 partnerzy opracują raport podsumowujący istniejącą literaturę na temat bieżących potrzeb w zakresie rozwoju umiejętności intraprzedsiębiorczych i nastawienia pracowników wraz z zbiór studiów przypadku MŚP, które już zastosowały narzędzia i odpowiednie metodologie.

W tej fazie zostaną również rozważone, które wskaźniki należy zebrać, monitorować i oceniać w celu obliczenia uzasadnienia biznesowego / oceny ekonomicznej. Jednocześnie, wraz z przeglądem literatury, partnerzy przeprowadzą badania terenowe w oparciu o ustrukturyzowane
kwestionariusz mający na celu zbieranie danych bezpośrednio od głównej grupy docelowej projektu: MŚP, pracodawców, pracowników i trenerów / organizacji VET. Wreszcie, raporty krajowe zostaną włączone do ogólnego raportu podsumowującego zatytułowanego „Analiza stanu wiedzy na temat umiejętności i nastawienia wewnątrzprzedsiębiorczego”
który przyczyni się jako ramy dla rozwoju programu szkoleniowego (IO2) i kursu szkoleniowego (IO3). IO1 będzie zatem składać się z połączonej, opartej na dowodach, najnowocześniejszej analizy, przedstawiającej podstawowe wytyczne dotyczące struktury projektu. Stan raportu analitycznego będzie
opracowany w taki sposób, aby zapewnić możliwość przenoszenia do wszystkich miejsc pracy i środowisk pracy. Będzie również służyć jako analiza porównawcza dla europejskich MŚP
obejmują wyniki zarówno szeroko zakrojonych, międzynarodowych badań źródłowych, jak i badań terenowych.

IO2 - Intrapreneurial skills training curriculum development

Program szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności i nastawienia wewnątrzprzedsiębiorczego będzie zawierał całkowitą liczbę stosunkowo niezależnych modułów, związanych z potrzebami, które będą rozpoznawane w działaniach IO1.

Dlatego szkolenia realizowane w ramach tego programu powinny wyposażyć uczestników w niezbędną do tego wiedzę, umiejętności i kompetencje
wykonywać i realizować swoje zadania jako intraprenerzy. Dla każdego modułu jednostki efektów uczenia się zostaną określone w oparciu o konkretne zadania / procesy pracy, obszary działań
oraz kompetencje, które są do tego niezbędne.
Dla wszystkich modułów program szkolenia będzie określał i opisywał następujące elementy:
– Ogólny opis modułu (główne cele, treści nauczania itp.);
– Wyniki nauki;
– Opis wybranych treści i materiałów szkoleniowych;
– Kryteria testów, narzędzia oceny i samooceny na potrzeby testów wstępnych i testów końcowych;
– Opis proponowanych metod nauczania i szkolenia.

IO3 - Intrapreneurship training course and pilots

Głównym celem szkolenia będzie wyposażenie pracowników we wszystkie niezbędne umiejętności i kompetencje, które pozwolą im wdrożyć sposób myślenia przedsiębiorcy - lub intraprzedsiębiorcy - w ich codzienną pracę i zajęcia.

Osiągnięcie tego będzie miało znaczący wpływ zarówno na poziom osobisty, jak i na poziomie osobistym pracowników
rozwoju i wzrostu, a także organizacyjnego i gospodarczego wzmocnienia odporności, konkurencyjności i zdolności innowacyjnych europejskich MŚP. Po opracowaniu wyżej wymienionych produktów partnerzy będą kontynuować wdrażanie pilotażowe. Ta faza dotyczy zastosowania i eksperymentowania opracowanego
szkolenie w krajach partnerskich.

IO4 - Development of SEAL e-learning platform

Aby wzmocnić i ulepszyć istotne elementy pomyślnej realizacji projektu, takie jak trwałość, możliwość przenoszenia i dostępność wyników projektu, partnerzy opracuje interaktywną platformę e-learningową (platforma SEAL), z atrakcyjnym i kreatywnym układem, który zapewni środowisko przyjazne dla użytkownika.

Główne cele platformy SEAL to:
– Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych dostępnych dla wszystkich odwiedzających platformę, które uzupełniają kurs szkoleniowy (IO3) interaktywnymi scenariuszami nauczania;
– ustanowienie szeroko rozpoznawalnej platformy internetowej, która wspiera rozwój umiejętności i nastawienia wewnątrzprzedsiębiorstw europejskich pracowników;
– Stworzenie międzynarodowej i interaktywnej sieci online przyszłych intraprzedsiębiorców, umożliwiając w ten sposób poczucie wspólnoty i łączności, które nie tylko zapewniają im większe wsparcie rówieśnicze
ale także wzmacnia ich europejską tożsamość.

IO5 - Manual & Toolkit for VET trainers and policy makers

Podręcznik i zestaw narzędzi SEAL dla trenerów / organizacji VET i decydentów mają dwojaki cel: 1) Zapewni dostępność i trwałość wyników projektu 2) Zapewni możliwie najwyższy poziom przenoszenia narzędzi, materiałów i metodologii opracowanych w ramach projektu.

W tym celu SEAL Toolkit będzie zawierał:
– Program szkolenia i materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu;
– Narzędzia, które MŚP, trenerzy VET i organizacje mogą wykorzystać w celu oferowania kursów i / lub kursów szkoleniowych w celu rozwoju umiejętności intraprzedsiębiorczych pracowników oraz
sposób myślenia;
– Dowody i dane zebrane podczas działań pilotażowych w formie skonsolidowanego raportu;
– Wytyczne polityczne dotyczące promocji i szerszego tworzenia inicjatyw na rzecz rozwoju intraprzedsiębiorczych umiejętności i nastawienia pracowników.

Bądź w kontakcie

Skontaktuj się z nami