WZMACNIACZ

Partners

kairos

Kairos Europe Limited

Założona w 2011 roku Kairos Europe to londyńska organizacja promująca międzynarodową edukację i szkolenia. Jesteśmy zaangażowani w realizację programów sprzyjających współpracy i wymianie międzykulturowej między krajami europejskimi.
Naszą misją jest zapewnianie wysokiej jakości możliwości szkoleniowych dla uczniów w każdym wieku, pomoc w rozwijaniu ich umiejętności i wiedzy, pielęgnowanie pozytywnych zmian życiowych oraz polepszanie perspektyw zawodowych.
Wnieśliśmy wkład w promocję i realizację kilku międzynarodowych projektów w ramach ustalonych
Programy europejskie.
Nasze główne obszary specjalizacji to: Szkolenia dla profesjonalistów w sektorze edukacji w ramach Mobilności kadry KA1: kursy te koncentrują się na językach, cyfrowych salach lekcyjnych, nowych metodach nauczania; przyjmowanie i organizowanie wysokiego standardu doświadczenia zawodowego w Londynie; Kursy języka angielskiego w ramach partnerstwa z wieloma szkołami językowymi w Wielkiej Brytanii oraz doradztwo w zakresie procedur finansowania programów europejskich.

innovation

Innovation Hive

Innovation Hive to prywatna organizacja non-profit z siedzibą w Grecji, specjalizująca się w dziedzinie badań i innowacji. Nasze działania mają na celu zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej społeczeństw europejskich, a naszym celem jest znalezienie rozwiązań dla nowych wyzwań w zakresie innowacji, osiągnięcie wzrostu, zrównoważonego rozwoju i maksymalizacji wpływu na społeczeństwo. Filozofia organizacji, aby osiągnąć te cele, opiera się na metodologiach współtworzenia i podejściu poczwórnej helisy.
Zaangażowanie interesariuszy z przemysłu, nauki i społeczeństwa ma na celu stworzenie powiązań między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i podmiotami obywatelskimi w celu wypracowania połączenia wiedzy, umiejętności, narzędzi, wartości i motywacji.
Ostatecznym celem jest wprowadzenie zmian w lokalnych społecznościach i osiągnięcie na najwyższym poziomie sukcesu zgodnie z zasadami koncepcji innowacji społecznych.

square

The Square Dot team

Square Dot Team (SDT) to organizacja oparta na ekspertach z siedzibą w Belgii, zaangażowana w rozwiązywanie problemów społecznych za pomocą dostosowanych do potrzeb porad politycznych, a także wspieranie unijnego ekosystemu przedsiębiorców poprzez ukierunkowaną opiekę mentorską i szkolenia. SDT pracuje nad projektami UE promującymi edukację, poradnictwo zawodowe oraz rozwój osobisty i zawodowy na wszystkich etapach życia, działania wspierające migrację i integrację, a także projekty wspierające zmianę klimatu.
SDT w organizacji, która oferuje firmom i organizacjom dostosowane do potrzeb doradztwo strategiczne w zakresie dostępu do funduszy unijnych i opracowywania ścieżki do wysokich wyników dla swoich pracowników i zespołu kierowniczego.

Stando Ltd

STANDO LTD (STANDOUTEDU) to organizacja badawczo-edukacyjna z siedzibą na Cyprze, zajmująca się rozwojem badań i innowacji. Jesteśmy jednocześnie zatwierdzonym centrum VET akredytowanym przez Cypryjski Urząd ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich. Siłą naszego przedsiębiorstwa jest przede wszystkim wysoko wykwalifikowany zespół oraz rozbudowana sieć międzynarodowych partnerów. Nasi dynamiczni i doświadczeni naukowcy, badacze i praktycy są zaangażowani w realizację projektów współfinansowanych na dużą skalę i współpracują z organizacjami z Cypru i całego świata. Aktywnie uczestniczymy w planowaniu i realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, dążąc do dostarczania innowacyjnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi ludzi i spójności społeczeństw.

fass

Fundacja Agencji Sluzby Spolecznej

Fundacja Agencji Służby Społecznej jest organizacją pozarządową, działającą przede wszystkim na polu pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym oraz edukacji dorosłych. Oprócz siedziby w Warszawie Fundacja posiada trzy oddziały w Płocku, Toruniu i Gdyni. FASS świadczy przede wszystkim usługi socjalne, usługi edukacyjne i usługi mentorskie. Zatrudnia średnio 50 osób. Specjalizacja dotyczy w szczególności usług socjalnych świadczonych na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin i dzieci. A także reintegracji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji i edukacji dorosłych.

FASS od 10 lat podejmuje działania mające na celu zapewnienie godnego życia osobom niepełnosprawnym i innym często wykluczonym członkom społeczeństwa, poprzez różne formy usług socjalnych. Zapewnienie normalnego funkcjonowania wykluczonych członków w społeczeństwie oraz ich integracji społecznej w środowisku lokalnym jest dla Fundacji priorytetem. Wiąże się z tym ciągłe zachęcanie tych grup defaworyzowanych do aktywnego udziału w życiu społecznym i rozwijania ich umiejętności.
Drugim celem FASS jest kształcenie zawodowe osób pracujących w pomocy społecznej poprzez budowanie i podnoszenie ich kompetencji, takich jak staże i praktyki zawodowe dla opiekunów oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe i szkolenia zawodowe.

Edu Playground

Misją EDU PLAYGROUND jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacnianie pozycji jednostek poprzez edukację i szkolenia, prawa człowieka, wartości demokratyczne i współpracę międzynarodową. Organizacja zorientowana jest na dostęp młodzieży do praw socjalnych, a także na walkę z dyskryminacją, przemocą, ksenofobią i wykluczeniem młodych ludzi.
Ściśle współpracujemy z gminami, szkołami, lokalnymi i krajowymi mediami oraz różnymi gazetami i mediami internetowymi. Ponadto pracujemy również nad różnymi projektami marketingowymi i mamy wieloletnie doświadczenie w cyfrowym świecie.

synth

Synthesis Center for Research and Education Limited

Centrum Badań i Edukacji SYNTHESIS jest pionierską organizacją, która inicjuje i realizuje projekty o pozytywnym wpływie społecznym, z naciskiem na integrację społeczną (szczególnie w zakresie zatrudnienia, przedsiębiorczości, integracji migrantów, zrównoważonego rozwoju). SYNTHESIS to jedna z wiodących instytucji w kraju w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych. Założył i zarządza HUB NICOSIA, centrum edukacyjnym i społecznością organizacji o celach kulturowych, środowiskowych i społecznych, z wizją zostania pierwszym inkubatorem przedsiębiorstw społecznych w kraju.
SYNTHESIS jest akredytowaną instytucją edukacyjną VET i dostawcą usług edukacyjnych dla dorosłych, skupiającą się na opracowywaniu programów szkoleniowych, które dotyczą lokalnych i globalnych problemów społecznych i środowiskowych. Ponadto SYNTHESIS oferuje szkolenia i opracowuje materiały edukacyjne dotyczące przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej, w tym praw człowieka, pokoju i rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonych miast i społeczności.

prism

Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mondo

PRISM jest społecznym przedsiębiorstwem non-profit, którego misją jest tworzenie równych szans dla elastycznego rozwoju społeczeństw, społeczności i ludzi – działając jako wykwalifikowany agent rozwoju od 2012 roku, z siedzibą w Palermo i siedzibą w Enna, Włochy.

PRISM stanowi centrum współplanowania, otwarte dla podmiotów publicznych i prywatnych, służące do opracowywania dostosowanych strategii rozwoju i interwencji, których celem jest waloryzacja różnorodności i dzielenie się społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi zasobami społeczności lokalnych z perspektywy międzynarodowej.

Koncepcja PRISM wywodzi się z głębi lądu Sycylii, z inicjatywy profesjonalistów zajmujących się współpracą i dialogiem międzykulturowym, zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym.

Bądź w kontakcie

Skontaktuj się z nami